زالوهای رشد یافته که حداقل سه ماه از تغذیه آنها گذشته است و هضم اولیه در آنها انجام گرفته است و در این شرایط دارای بیشترین بزاق می باشند،از محل پرورش به آزمایشگاه انتقال می یابند.در آنجا با تحریک قسمت دهانی و گوارشی زالوها،زالوها بزاق خود را ترشح می کنند که این مواد مترشحه را جمع کرده و در ساخت داروها و کرم های بهداشتی استفاده می کنند