- زالوهای سیاه

-  سر درشت و رنگ سرمه ای

- زالوهای شبیه به مارماهی

- زالوها با خطوط لاجوردی

- این زالوها کرکهای ریز و نرم دارند