• آیا میدانید از بین ۶۵۰ گونه زالو تنها ۱۵ گونه از آنها کاربرد پزشکی دارند.
  • آیا میدانید بدن زالو به حدود ۳۴ Segment حلقه تقسیم شده است
  • آیا میدانید زالو قلب نداشته و تنها رگ‌های منتشر در سراسر بدن دارد.
  • آیا میدانید زالو مغز نداشته و ۳۲ گانگلیون و طناب عصبی دارد.
  • آیا میدانید زالو ریه نداشته و تنفس پوستی دارد.
  • آیا میدانید زالو ۵ جفت لکه چشمی در انتهای پیشین دارد.