در زالو درمانی طب سنتی اهمیت بسیاری دارد که محل های انداختن زالو برای هر مورد درمان کدام نقاط باشد. به عنوان مثال برای سردرد یا مشکلات چشمی محل های انداختن زالو با هم تفاوت دارند. برای اینکه بدانید محل های انداختن زالو بیشترین تاثیر را در کدام نقاط دارند می بایست با علم آن آشنا باشید. البته زالو موجودی با هوش است و به صورت دقیق از خون سیاهرگ استفاده می نماید تا علاوه بر دریافت تغذیه محبوب خود بیشترین تعداد آنزیم را به نقطه مورد نظر تزریق کند البته این آنزیمها چون که در خون راه پیدا می کنند در سراسر بدن پخش خواهند شد