شما قطعا نمیخواهید از گزیده شدن توسط زالو بمیرید آنها توانایی خوردن خون 5 برابر وزن بدن خود را دارند. آنها میتوانند به راحتی مواد مغذی برای استفاده بعدی خود را ذخیره کنند پس صبر کنید ولی به اندازه ای که به شما آسیبی نرسد