زالو دارای11معده و 3دهان میباشد و هر دهان داری100عدد دندان میباشد جالب است این را هم بدانید که یک وعده خون مکیدن میتواند زالو را 1سال زنده نگه دارد