نقش زالو در اکوسیستم

زالوها گاهی اوقات اعضای مهم زنجیره مواد غذایی آبزی هستند.آنها مصرف کنندگان در سطح میانی هستند، حیوانات کوچکتر را می خورند و به نوبه خود توسط شکارچیان بزرگتر خورده می شوند.

تولید مثل و نمو

زالوها هرمافرودیت هستند، به این معنی که هم اندام تناسلی ماده و هم نر را دارند (به ترتیب تخمدان و بیضه).زالوها با تکثیر متقابل تولیدمثل می کنند، و در هنگام آمیزش اسپرم منتقل می شود.زالوها مانند کرم های خاکی، برای نگهداری تخم هایشان از کمربند تناسلی استفاده کرده و آن ها را در پیله ای پنهان می کنند.

در حین آمیزش زالوها از تزریق زیر جلدی اسپرم خود استفاده می کنند.آن ها از یک اسپرماتوفر، که یک ساختار حاوی اسپرم است، استفاده می کنند.گاهی در کنار یگدیگر، در حالی که جلوی یکی رو به پشت دیگری است قرار می گیرند و هر زالو اسپرماتوفر خود را به اندام دیگری تزریق می کند که اسپرمش از آنجا راه خود را به طرف اندام تناسلی زنانه پیدا خواهد کرد.رشد لاور به عنوان یک سری از مراحل رخ می دهد.در اولین مرحله سلول تقسیم شده و موجب بوجود آمدن یک جوانه سای AB و CD می شود و در مرحله تقسیم سلولی میان چهر است که سیتوپلاسم بدون یاخته که تلوپلاسم نامیده می شود شکل می گیرد.تلوپلاسم به عنوان عامل تعیین کننده سرنوشت سلول D شناخته شده است.در مرحله 3 هنگام دومین تقسیم سلولی در بلا ستومر CD تقسیمی نامساوی رخ می دهد.در نتیجه موجب بوجود آمدن یک سلول بزرگتر D در سمت چپ و یک سلول کوچکتر C در سمت راست می شود.این مرحله تقسیم نامساوی به تارچه،بستگی دارد و در پایان مرحله 3 سلول AB تقسیم می شود.در مرحله 4 نمو، سلول های بنیادی میکرومرها و تلابلاست ها تشکیل می شوند و در نتیجه، quadrant D برای تشکیل سلول های پیش ساز DM و DNOPQ تلوبلاست تقسیم می شود.در پایان مرحله 6 زیگوت شامل 25 میکرومر، 3 ماکرومر (B ،A ،C )و 10 تلوبلاست مشتق از D quadrant است.

تلوبلاست ها جفت هایی از پنج نوع مختلف (Q and ،P ،O ،N ،M ) از سلولهای بنیادی جنینی هستند که ستون های بندبند سلول ها را در سطح بدن جنین شکل می دهند.سلولهای مشتق شده از تلوبلاست نوع M سلول های مزودرم و مجموعه کوچکی از سلول های عصبی را می سازد، سلولهای مشتق شده از تلوبلاست نوع N منجر به ساخت بافت های عصبی و تعدادی از اکتودرم شکمی می شود.Q در ساخت اکتودرم پشتی همکاری می کند و در زالوها O ،P هم اثر هستند(دارای پتانسیل رشد یکسان) که اکتودرم جانبی تولید می کند.بهرحال تفاوت آن دو این است که P نسبت به O دسته بزرگتری از سلول های روپوست پشتی و جانبی تولید می کند.در کرم ای لجن برکه، بی شباهت به زالوها، تلو بلاست های نوع O ، P در همان مراحل اولیه نمو از هم مجزا می شوند و بنابراین سلولهای هم اثر نیستند.هر بخش از بدن زالو از یک سلول از نوع M ،O ،P و دو سلول از نوع N،Q تشکیل شده است.

اکتودرم و مزودرم تنه به طور انحصاری از سلول های تلوبلاست از ناحیه ای به نام منطقه پیشرفت خلفی مشتق می شنود.سر زالو که از ناحیه بدون بندبند بیرون می آید، بوسیله اولین گروهی از میکرومرهایی که از سلول های A، B ،C ،D مشتق شده اند با ایجاد تقارن بین سلول های AD و BC شکل می گیرد.

در یکی از گونه های زالو (Gnathobdellae) اسپرم توسط آلت تناسلی مرد یک حیوان داخل واژن دیگری منتقل می شود.در دو گونه دیگر (Rhynchobdellae  و ( Erpobdellidaeسپرم توسط کپسول اسپرم، یا spermatophores منتقل می شود، بر روی بدن زالو، پس از آن که اسپرم از اسپرماتوفور خارج شد و وارد تخمدان جنس ماده گردید به تخم ملحق می شود.زالو از یک تا بیش از صد تخم را معمولا در پیله (کوکون) می گذارد، که ممکن است بیضی شکل یا کروی باشد و معمولا این پیله ها را به سنگ یا پوشش گیاهی متصل می نماید.گونه Glossiphoniids پیله غشایی تولید شده را به سطح شکمی خود متصل می کند، که در آنجا رشد می کند.کمربند تناسلی، که تنها در طول دوره بارداری شکل می گیرد، پیله و مواد (آلبومین) را ترشح می کند که برای تغذیه زالوهای جوان در حال رشد استفاده می شود.


جهت کسب اطلاعات از نحوه و زمان کلاس های آموزش پرورش زالو و دریافت کارت ویزیت الکترونیک میتوانید کلمه زالو را به شماره 10008590پیامک کنید


آدرس کانال مرکز زالو ظهور:www.telegram.me/zohoorleech