‎به طور کلی در فصل جفت گیری به وضوح جفت گیری زالو ها قابل دیدن هست ولی یک سری مشخصات ظاهری وجود دارد که با مشاهده آنها میتوان متوجه شد یک زالو بارور شده است یا خیر
‎ ۱حجم زالو نسبت به زمان قبل از بارور شدن بیشتر میشود و یک حالت توپر شدن در زالو به وضوح قابل مشاهده میباشد
‎۲ پوست پشت زالو به حالت پٌرز دار تغییر شکل میدهد به طوری که وقتی با دست پوست زالو را لمس کنید میتوانید این برآمدگی را کاملا احساس کنید ( بند های بدن زالو کمی برآمده میشود)
۳ اگر در قسمت دستگاه تناسلی زالو و بر روی تخم دان های زالو را با دو انگشت کمی فشار دهید متوجه دانه های بسیار ریزی در آن قسمت خواهید شد که نشان دهنده تشکیل تخم ها در بدن زالو میباشد