زالو با تصفیه و رقیق کردن خون 

به رفع گرفتگی رگ ها 

سردردهای مزمن 

عفونتها و واریس کمک کرده و باعث تقویت سیستم ایمنی می شود.