زالو انداختن برای سیاه شدن و بی حسی انگشت های دست و پا، سیاه زخم واریسی ، شرصص گرفتگی عضلات پا و حرارت پا و نیز برای درمان مفاصل، در رفتگی، ضرب دیدگی و آب آوردن زانو مفید می باشد و بهتر است 3 زالو انداخته شود. برای درد ماهیچه های ران، بواسیر و انشقاق از محل بواسیر نافع است ناراحتی های بیضه، اعم از خارش، تورم و ضرب دیدگی بیضه ها و درمان پورستات از زیر آن و از پشت بیضه ها، باد فتق و باد نافع با این کار درمان می گردد. برای نارحتی های زنان، که ترشح از رحم ندارند، آوردن گوشت اضافه، درد فرج و رحم نافع است. برای فرو رفتن دنده ها در محل فرورفتگی دنده ها و قطع نخاع از محل دنبالچه که بهتر است 5 تا 6 زالو انداخته شود برای خشک شدن  عضله ی گردن، کوفتگی سرشانه و مفاصل آن و کسانی که مفصل شانه ی آن ها زود به زود در می ورد( مانند ورزشکاران) نافع است. برای ناراحتی های گوش، اعم از قرمز شدن تورم، شکستگی و صدا دادن گوش موثر است. در مواردی که جوش در دمل و غده بر روی سرایجاد می شود برای کسانی که پیشانی شان درد می کند درد گیجگاه، قرمز شدن و خونی شدن چشم گرفتگی مجرای اشکی پلیپ بینی جوش های بینی و صورت قرمز شدن روی بینی نافع است. برای درد دندان و لثه که باید زالو از کنار شارب (سبیل ) انداخته شود و دندان کرم خورده که باید داخل دهان و روی همان دندان قرار گیرد. برای زخم دهان و لثه از زیر چانه، برای ورم گلو  و لوزه و گواتر انداختن زالو مفید و موثر خواهد بود.