مکنده دهانی توسط یک پرده از حفره دهانی که حاوی آرواره هاست جدا می شود.زالو قبل از تغذیه شروع به پمپ کردن هوا به درون و بیرون حفره ها کرده و آرواره هایش را بر روی طعمه اش قرار می دهد.حرکت پمپی خلاء ایجاد کرده و باعث مکش خون می شود.درون حفره دهانی سه آرواره با زاویه 120 درجه از هم وجود دارد که هر کدام از آرواره ها دارای 60 الی 100 دندان کوچک می باشد.در ناحیه دهانی در پوست لب بالائی گیرنده های حرارتی و گیرنده های شیمیایی می باشد.