• محیطی نیمه تاریک
  • آب راکد یا نیمه راکد تازه
  • بستر مناسب جهت استراحت و حرکت (وجود خاک رس نباتی و اشیاء قابل چسبیدن به بادکشهای زالو)
  • سایبان در شرایط محیط آفتابی 
  • مانع توری جهت جلوگیری از ورود شکارچیان زالو (مانند پرندگان)
  • مانع توری ظریف برای جلوگیری از خروج زالوها 
  • تعبیه سکو در داخل محیط آبی جهت استراحت، جفتگیری و پیله گذاری زالوها 
  • دور بودن از آلودگی های صوتی و ارتعاشی 
  • وجود گیاهان آبزی، جهت تصفیه آب، سایه اندازی، پیله گذاری و پوست اندازی