• آیا میدانید زالو سه آرواره به شکل Y دارد که روی هر آرواره حدود ۱۰۰ دندان وجود دارد.
  • آیا میدانید هر زالو ۵ الی ۳۰ سی‌سی خون می‌مکد.
  • آیا میدانید زالو پس از خونخواری ۱۰-۲ برابر افزایش حجم پیدا می‌کنند.
  • آیا میدانید مزاج زالو سرد و خشک است.
  • آیا میدانید زالو نور گریز و شب کار و شب‌رو می‌باشد.
  • آیا میدانید زالوی شرقی سبز رنگ بهترین نوع زالوی مولد است.