• آیا میدانید زالوی مولد در فصل تابستان شروع به تکثیر می‌کنند.
  • آیا میدانید زالو به صورت همزمان دارای اندام جنسی نر و ماده میباشد که البته در بدو تولد فقط دارای اندام جنسی نر میباشد.
  • آیا میدانید زالو ها دارای حدود ۱۱ جفت کیسه بیضه میباشند.
  • آیا میدانید در بدترین شرایط تولید، هر زالوی مولد در سال حدود ۵ پیله می‌گذارد.
  • آیا میدانید از هر پیله زالو حدود ۱۰ بچه زالو به دنیا می‌آید.
  • آیا میدانید در مواردی که زالو احساس آرامش نکند ممکن است تا ۹ ماه اقدام به تخم ریزی نکند.